YAŞAYAN İSLAM

Hac

HACCIN CEŞİDLERİ

Haccın çeşitleri üçtür. Hacı adayı, bu üç çeşitten herhangi birisini seçebilir. Hangisiyle haccını yaparsa, o haccı geçerlidir. Bu hac çeşitleri şunlardır:

Birincisi:
Temettu’ haccı: Hacının, Şevvâl, Zilkâde ve Zilhicce ayının ilk on günü olan hac aylarında mîkat yerinde umre yapmak için ihrama girdiğinde niyet etmesi, sonra da umre için gereken işlerin hepsini yerine getirmesidir. Hacı, tavaf ettikten ve sa’y yaptıktan sonra saçlarını kökünden kazıtır veya kısaltır ki böylece umresi tamamlanmış olur. İhramlıyken kendisine haram olan her şey helâl olur. Zilhicce ayının 8. günü olunca hac için ihrama girer. Temettu haccı yapan kimse bayramın birinci günü bir koyun veya keçi, ya da deve veya sığırın yedide birine ortak olmak sûretiyle kurban kesmesi gerekir. Kurban kesemeyecek durumda ise, 3 günü hacda, 7 günü de ehline döndükten sonra toplam 10 gün oruç tutması gerekir. İslâm alimlerinin en doğru olan görüşüne göre, beraberinde kurbanını götürmeyen için hac çeşitlerinin en fazîletlisi, temettu’ haccıdır.Çünkü Peygamber (S.A.V.) Safâ ile Merve arasında sa’y yaptıktan sonra ashâbına şöyle buyurmuştur:
“Sizden kim, beraberinde kurbanını getirmemiş ise, (tıraşı olup) ihramından çıksın ve bunu haccının umresi saysın.” (Buhârî ve Müslim)
Hac çeşitlerinin en fazîletlisinin temettu’ haccı olmasının nedeni; hacının bu yolculuğunda hac ile umreyi birleştirmiş olmasıdır.

İkincisi:
Kırân Haccı: Hacı hac aylarında mîkat yerinde ihrama girdiğinde umre ile haccı birleştirip her ikisine birlikte niyet eder. Mekke’ye vardığında umre tavafını yapar. Sonra hac ve umre için bir defa olmak üzere sa’y eder. Bu sa’yını farz tavafla birlikte yapmak için de erteleyebilir. Sonra hacı, Zil-hicce ayının 8. günü Minâ’ya çıkıncaya kadar ihramlı halde kalır, saçını usturayla kazıtamaz veya (makasla) kısaltamaz. Böylece geri kalan ibâdetlerini tamamlar. Kırân haccı yapan hacı, Temettu’ haccı yapan kimse gibi bir koyun veya keçi, ya da deve veya sığırın yedide birine ortak olmak sûretiyle kurban kesmesi gerekir. Kurban kesemeyecek durumda ise, 3 günü hacda, 7 günü de ehline döndükten sonra toplam 10 gün oruç tutması gerekir.

Üçüncüsü:
İfrâd Haccı: Hacının, hac aylarında mîkat yerinden ihrama girdiğinde ifrad haccı için niyet etmesiyle başlar. İfrâd haccına niyet eden hacı, kırân haccına niyet eden hacının yaptıklarının aynısı yapar, ancak kırân haccına niyetlenen hacının bir kurban kesmesi gerekir, ifrâd haccına niyetlenen hacının ise kurban kesmesi gerekmez. Çünkü ifrâd haccı yapan kişi, kırân ve temettu’ haccı yapan kişi gibi, hacla umreyi birlikte yapmamıştır.
Hacı, bu üç hac çeşitlerinden birisini yapmakta serbesttir. Ancak daha önce de belirtildiği gibi, beraberinde kurbanını getirmeyen için, en fazîletlisi temettu’ haccıdır.